محصولات :

  • طراحی و تولید گروت بگهای رفع دهانه آزاد خطوط لوله زیر دریا

  • طراحی و تولید گروت بگهای تثبیت خطوط لوله زیر دریا

  • طراحی و تولید مترسهای بتونی تقاطع خطوط لوله زیر دریا

  • طراحی و تولید مترسهای بتونی محافظت اسپول

  • تولید لحاف بتونی پوشش خطوط لوله

  • تولید ژئوبگهای محافظت خط ساحلی

 

مشاهده مشخصات فنی گروت بگهای رفع دهانه آزاد خطوط لوله  :

  1.  F65 برای لوله های ۴ الی ۱۲ اینچ

  2.  F90 برای لوله های ۱۴ الی ۲۴ اینچ

  3.  F120 برای لوله های ۲۶ الی ۳۲ اینچ

  4.  F140 برای لوله های ۳۴ الی ۴۶اینچ

مشخصات فنی مواد مورد استفاده  شده در ژئوسندبگ های تولید اختصاصی شرکت فرس فراساحل کیش