سال شرح  کار پروژه مقادیر کارفرما
۲۰۱۰ ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۲ پارس جنوبی ۱۶ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تولید ژئوبگهای محافظت از خط ساحلی – پوشش خط لوله در نواحی کم عمق سیری – عسلویه ۷۸۲ عدد ژئو بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
۲۰۱۱ تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش اول ۷۳ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی ۳۶ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۷و۱۸ پارس جنوبی ۳۶ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۲ پارس جنوبی ۱۴۴ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل خط لوله فروزان ۳۰ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
۲۰۱۲ تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش دوم ۲۳۶ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید ژئوسند بگ جهت محافظت خط لوله فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی ۱۸۵ عدد ژئوسند بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تولید ژئوسند بگ جهت محافظت خط لوله خط لوله فروزان ۲۱۵ عدد ژئوسند بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۷ پارس جنوبی ۱۱۱ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۸ پارس جنوبی ۷۹ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله خط لوله فروزان ۶۹ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۹ پارس جنوبی ۲۰ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۲۰و۲۱ پارس جنوبی ۲۰ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۴ پارس جنوبی ۲۰ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۶ پارس جنوبی – داخل ترانشه ۳۴ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
تولید ژئوسند بگ جهت محافظت خط لوله خط لوله بهرگانسر ۹۷ عدد ژئوسند بگ شرکت صدف
۲۰۱۳ ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۳ پارس جنوبی ۱۰ عدد مترس شرکت صدرا – شرکت فناوری آبهای عمیق
ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۲۲و۲۴ پارس جنوبی ۱۸ عدد مترس شرکت صدرا – شرکت فناوری آبهای عمیق
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله خط لوله رشادت ۱۴۰ عدد گروت بگ شرکت پترایران – شرکت آکام
۲۰۱۴ ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول خط لوله فروزان ۱۴ عدد مترس Petroiran / Synergy Co.
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله خط لوله فروزان ۵۴ عدد گروت بگ Petroiran / Synergy Co.
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی – بخش سوم ۲۱ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
طراحی و تولید جی تیوب ساپورت و لحاف بتونی پوشش کابل دریایی سایفون ۲ پارس جنوبی ۲ مجموعه ساپورت و 40 متر پوشش E-Marine / Synergy Co.
۲۰۱۶ تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۲۰و۲۱ پارس جنوبی ۴۱۶ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۹ پارس جنوبی ۶ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
۲۰۱۷ ساخت مترس بتونی تقاطع خط با کابل فاز ۱۴ پارس جنوبی ۲۰ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول فاز ۱۹ پارس جنوبی ۸ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
گروتینک پایه های سکوی دریایی (SPD14A & SPD14C) فاز ۱۴ پارس جنوبی ۶ عدد پایه شرکت ایزوایکو – شرکت نواندیشان فراساحل لیان
۲۰۱۸ گروتینک پایه های سکوی دریایی (SPD13A ) فاز ۱۳ پارس جنوبی ۳ عدد پایه شرکت صدرا – شرکت فناوری آبهای عمیق
گروتینک پایه های سکوی دریایی(SPD24A ) فاز ۲۴ پارس جنوبی ۳ عدد پایه شرکت صدرا – شرکت فناوری آبهای عمیق
ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول فاز ۱۴ پارس جنوبی ۱۰۷ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۳ پارس جنوبی ۲۰ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد خط لوله فاز ۱۴ پارس جنوبی ۵۶ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
گروتینک پایه های سکوی دریایی(SPD14B ) فاز ۱۴ پارس جنوبی ۳ عدد پایه شرکت ایزوایکو – شرکت نواندیشان فراساحل لیان
۲۰۱۹ گروتینک پایه های سکوی دریایی (SPD14D ) فاز ۱۴ پارس جنوبی ۳ عدد پایه شرکت ایزوایکو – شرکت نواندیشان فراساحل لیان
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد اسپول فاز ۱۳ پارس جنوبی ۲۵ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد اسپول فاز ۱۴ پارس جنوبی ۵۳ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
تولید گروت بگ و اجرای عملیات گروتینگ اصلاح دهانه آزاد اسپول فاز ۲۳ پارس جنوبی ۱۲۳ عدد گروت بگ شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول فاز ۱۳ پارس جنوبی ۲۴ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول فاز ۱۴ پارس جنوبی ۷۹ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت رال
ساخت مترس بتونی محافظت از اسپول فاز ۲۳ پارس جنوبی ۹ عدد مترس شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران
گروتینک پایه های سکوی دریایی  (SPD13A ) فاز ۱۳ پارس جنوبی ۳ عدد پایه شرکت صدرا – شرکت فناوری آبهای عمیق

2 نظر برای «لیست تمام پروژه های انجام شده تاکنون»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.