۱- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۱۸ عدد

پروژه : فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت : در حال انجام


۲- ساخت مترسهای محافظت اسپول

تعداد : ۱۰۷ عدد

پروژه : فاز ۱۴ پارس جنوبی

کارفرما :شرکت سازه دریایی رال /  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت : در حال انجام


۳- ساخت مترسهای محافظت اسپول

تعداد : ۳۴ عدد

پروژه : فاز ۱۳و۲۳ پارس جنوبی

کارفرما :شرکت سازه دریایی رال /  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت :اتمام


۴- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۲۰ عدد

پروژه : فاز ۱۶ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت : اتمام


۵- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۵۲ عدد

پروژه : فاز ۱۴ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت : اتمام


۶- ساخت مترسهای محافظت اسپول

تعداد : ۱۴۸ عدد

پروژه : فاز ۱۹ پارس جنوبی

کارفرما :شرکت سازه دریایی رال /  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت :اتمام


۷- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۲۰ عدد

پروژه : فاز ۲۲و۲۴ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق – شرکت صدرا

وضعیت : اتمام


۸- ساخت مترسهای محافظت اسپول

تعداد : ۱۰۷ عدد

پروژه : فاز ۱۴ پارس جنوبی

کارفرما :شرکت سازه دریایی رال /  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت :اتمام


۹- ساخت مترسهای محافظت اسپول

تعداد : ۱۴ عدد

پروژه : میدان فروزان – اسفندیار

کارفرما : Synergy Co/  شرکت پترو ایران

وضعیت :اتمام


۱۰ ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۱۸ عدد

پروژه : فاز 22و24  پارس جنوبی

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / شرکت صدرا

وضعیت : اتمام


۱۱- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۱۰ عدد

پروژه : فاز ۱۳ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت فن آوری آبهای عمیق / شرکت صدرا

وضعیت : اتمام


۱۲- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۲۰ عدد

پروژه : فاز۱۹ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر

وضعیت : اتمام


۱۳- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۳۰ عدد

پروژه : میدان فروزان – اسفندیار

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر

وضعیت : اتمام


۱۴- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۳۶ عدد

پروژه : فاز۱۷و۱۸ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر

وضعیت : اتمام


۱۵- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۳۶ عدد

پروژه : فاز ۱۵و۱۶ پارس جنوبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران / شرکت صنعت گستر

وضعیت : اتمام


۱۶- ساخت مترسهای محافظت از کابل در نقطه تقاطع لوله

تعداد مترس : ۱۶ عدد

پروژه : فاز ۱۲ پارس جنوبی

کارفرما : /  شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

وضعیت : اتمام


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.