توضیحات پروژه :

خطوط لوله زیر دریا توسط  اسپول به مجموعه سکوی دریایی متصل میگردد ، مطابق استاندارد لازم است اسپولها با پوشش مترسهای بتونی از ضربه های احتمالی و ایجاد آسیب محافظت گردد .

      

 

این پروژه شامل طراحی و ساخت تعداد 34 عدد مترس بتونی با مشخصات زیر میباشد .

پیشرفت کار  :

تمام 34 عدد مترس ساخته شده و مترسهای فاز 13 به دریا منتقل و روی اسپولها نصب گردیده است  .