در پروژه های خط لوله دریایی ، دهانه آزاد (free span) شرایطی است که خط لوله به درستی در بستر دریا قرار نمی گیرد به نحوی که طول قابل توجهی از لوله از بستر فاصله داشته و بدون تکیه گاه میباشد.(به عکس زیر مراجعه کنید). این شرایط ممکن است به دلایلی مانند بستر ناهموار ، عبور خط لوله ، عبور خط از روی سایر سازه های فرعی ، آب شستگی و غیره ایجاد شود.

شرایط دهانه آزاد باعث ایجاد فشار ایستا و پویا به لوله می شود. اگر طول دهانه آزاد طولانی باشد ،  فشار لوله (به اضافه محتویات آن) باعث فشار بیش از حد مجاز گردیده لوله را با خطر شکستگی مواجه میسازد. برای کاهش مشکل دهانه آزاد ، از تکیه گاه های میانی مانند کیسه های دوغاب سیمان(گروت بگ) یا کیسه های پر شده با ماسه و سیمان استفاده می شود.
نصب گروت بگ در زیر خط لوله و پر کردن آن با دوغاب سیمان ضد سولفات (تیپ پنج) و آب دریا یک متداولترین روش برای تصحیح دهانه آزاد میباشد.