خط لوله دریایی خط لوله ای است که بر روی بستر دریا و یا زیر بستر در داخل ترانشه گذاشته می شود. در بعضی موارد ، این خط لوله عمدتاً در سطح زمین است اما در جاهایی از مسیرهای عبور آب ، مانند دریاهای کوچک ، تنگه ها و رودخانه ها عبور می کند. خطوط لوله دریایی در درجه اول برای حمل نفت یا گاز مورد استفاده قرار می گیرد ، اما انتقال آب نیز از موارد مهم کاربرد اینگونه خطوط میباشد.

جهت جلوگیری از خوردگی در خط لوله دریایی آندهای فدا شونده مورد استفاده قرار میگیرد و برای ایجاد وزن بیشتر با بتون مسلح پوشش داده میشود ، در زمان لوله گذاری دریایی که با شناور لوله گذار انجام میشود لوله ها پس از پوشش بتون بصورت شاخه ای به شناور لوله گذار حمل گردیده روی شناور لوله ها با جوشکاری بهم متصل گردیده به بستر دریا هدایت میگردد.